Слевање на маргините

Земја: Македонија / Скопје и други градови: Дебар, Гевгелија, Гостивар, Кичево, Куманово, Струга, Струмица, Тетово  Тренер-...

Земја: Македонија / Скопје и други градови: Дебар, Гевгелија, Гостивар, Кичево, Куманово, Струга, Струмица, Тетово 

Тренер- / Партнер за мониторинг: Иван Додовски, Фондација Институт отворено општество Македонија 

Временска рамка на проектот: јули 2003 година – јуни 2006 година 

Проектот Конфлуентни маргини има за цел интензивирање на културно производство и размена помеѓу градовите во Македонија и нивните креативни групи и поединци. Проектот е особено фокусиран на млади и иновативни уметници и интелектуалци од различна социјална и етничка припадност, со цел затворените културни идентитети да се де-конструираат, децентрализираат и демонополизираат. 

Во таканаречената фаза на транзиција во изминатите 10 години, македонската културна сцена се стесни на ограничен број на културни актери и играчи, со оскудни и главно вообичаени културни резултати. Јавните ресурси се насочени главно кон истата група уметници во главниот град Скопје. Потребата од поврзување на културната периферија на Македонија, особено нејзините занемарени урбани центри, со културното производство и протокот на информации на главниот град е итна. Исто така, задолжителна е размена на искуство и вмрежување помеѓу маргинализираните градови надвор од Скопје.


Споделено на: јануари 25, 2021 во 1:46 pm